เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560