wicenewage2022

wicenewage2022

20220209

โครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง หนึ่งใน 88 วิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมรับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนต่อสายอาชีพ