โครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง หนึ่งใน 87 วิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมรับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนต่อสายอาชีพ  
 


 
         
   
   
         
       
       
 

แบบรายงานนักศึกษาที่จบการศึกษา 2563-2564

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564